Curajul de A Fi Imperfect – Dr. Rudolf Dreikurs


 1. Oamenii trebuie încurajați, nu aşteptați, să urmărească perfecțiunea.
 2. Când încercăm să fim mai buni sau ”mai mult” decât alți oameni, ne demonstrăm preocuparea noastră pentru auto-elevare şi pentru propriul nostru prestigiu, mai degrabă decât de preocuparea pentru alte persoane.rudolf-dreikurs1
 3. Ești motivat în primul rând să-i ajuți pe alții, sau sa fii superior lor?
 4. Este mai bine să ai dorința de a fi folositor, decât să ai dorința de auto-elevare. Aceasta este însoţită de o teamă constantă de a face greşeli.
 5. Greșelile pot fi considerate ca și ajutoare pentru învățare.
 6. Greșelile nu sunt eșecuri.
 7. Prea multe relații umane sunt centrate pe greşeală şi pe găsirea vinei.
 8. Greşelile sunt inevitabile şi, în majoritatea cazurilor, mai puţin importante decât ceea ce face individul după ce el sau ea face o greșeală.
 9. Limitează-te la ceea ce poți face. Nu încerca să corectezi sau să schimbi prea multe lucruri.
 10. Dezvoltă un sentiment al propriei tale puteri și valori.
 11. Descurajarea, concurenţa acerbă, standardele nerealiste şi supra-ambiționarea, caracterizează multe fiinţe umane ineficiente, nefericite. Ambiţia crescută este direct legată de profunzimea unui sentiment de inferioritate.
 12. Dezvoltă curajul pentru a face faţă provocărilor vieții.

The Courage to BE IMPERFECT

 1. People should be encouraged, not expected, to pursue perfection.
 2. When we try to be better or “more” than other people, we are demonstrating our concern with self-elevation and with our own prestige rather than our concern for other people.
 3. Are you motivated primarily to help others, or to be superior to them?
 4. It is better to have the desire to be useful than to have the desire for selfelevation. The latter is accompanied by constant fear of making mistakes.
 5. Mistakes can be regarded as aids to learning.
 6. Mistakes are not failures.
 7. Too many human relationships are mistake-centered and fault-finding.
 8. Mistakes are unavoidable and, in most cases, less important than what the individual does after he or she has made a mistake.
 9. Limit yourself to what you can do. Don’t try to correct or change too many things.
 10. Develop a sense of your own personal strength and worth.
 11. Discouragement, fierce competition, unrealistically high standards, and overambition characterize many ineffective, unhappy human beings. High ambition is directly related to the depth of one’s feelings of inferiority.
 12. Develop the courage to cope with the challenges of living.

The concept of the Courage to Be Imperfect was originally developed by Dr. Rudolf Dreikurs.